آمریکا ۹ میلیارد دلار از سرمایه بانک افغانستان را مصادره کرده است

رئیس فراری بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد: آمریکا ۹ میلیارد دلار از سرمایه این بانک را مصادره کرده است و با این اقدام این کشور با یک بحران اقتصادی بالقوه روبرو است.

به گزارش ایبنا، به گفته رئیس فراری بانک مرکزی افغانستان، آمریکا ۹ میلیارد دلار از سرمایه این بانک را مصادره کرده است و با این اقدام این کشور با یک بحران اقتصادی بالقوه روبرو است.

اجمل احمدی، رئیس بانک مرکزی افغانستان، طی اظهاراتی تأکید کرد که دولت جدید این کشور به رهبری طالبان با یک سری شوک های اقتصادی روبرو است که احتمالاً منجر به کاهش ارزش پول، تورم سریعتر و مح