احکام جدید کمیته تعیین وضعیت اعلام شد

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاههای مورد شکایت اعلام کرد.

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاههای مورد شکایت اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت صابر خوش نما از باشگاه شهروند ساری، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت احمدرضا زینوندیان از باشگاه علم و ادب تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیون و ۵۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محسن خبیری از باشگاه شهروند ساری، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت باشگاه پیشگامان فنون پارس از باشگاه مقاومت طلایی ایران در خصوص واگذاری امتیاز، کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت ناصر عباسی از باشگاه علم و ادب تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیون و۹۷۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت علیرضا احمدی پور از وفا هخامنش، کمیته وضعیت وضعیت اعلام کرد، وفا هخامنش به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته دعوای خواهان را به میزان یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال مردود اعلام کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.