ارزش سهام عدالت امروز، ۲۴ فروردین ماه + جدول

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، یک درصد افزایش یافت.

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، یک درصد افزایش یافت.
ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۷۹۳هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۹۸۱هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۷۸۴هزار تومان رسید.
ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۲۷۶هزار تومان رسیده است.