ارزش سهام عدالت امروز، ۲۸ دیماه ۱۴۰۰ + جدول

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۹درصد کاهش یافت.

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۹درصد کاهش یافت.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۴۸۰هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۶۲۹هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۶۴۷هزار تومان رسید.

ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۸۸هزار تومان رسیده است.