افزایش درآمد سرانه بانک ایران زمین طی سه ماهه نخست امسال

سرانه تسهیلات و درآمدزایی بانک ایران زمین در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته بهبود 30 درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش بانکداری ایرانی، بانک ایران زمین در سه ماهه منتهی به خردد ۱۴۰۰ حدود ۶۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به رقم ۵۱ هزار میلیارد ریال پایان سال ۱۳۹۹ رشدی ۳۱ درصد را تجربه کرده است.

یکی از راه های شناخت وضعیت بنگاه های اقتصادی شناخت وضعیت سرانه تولید و هزینه آن است.

سرانه تسهیلات و درآمدزایی بانک ایران زمین در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته بهبود ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، بانک ایران زمین در سه ماهه منتهی به خردد ۱۴۰۰ حدود ۶۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به رقم ۵۱ هزار میلیارد ریال پایان سال ۱۳۹۹ رشدی ۳۱ درصد را تجربه کرده است.

بانک ایران زمین طبق آمارهای غیررسمی حدود ۲۰۲۷ نفر کارمند دارد . حال با توجه به رقم ۵۱ هزار میلیارد تسهیلات پرداختی در سال ۹۹ داشته که در پی آن یک هزار و ۲۲۷ میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

بر این اساس، سرانه تسهیلات هر نفر در سال ۹۹ معادل ۲۵ میلیارد ریال بود یعنی هر نفر در بانک ایران زمین حدود ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است حال درامد سرانه هر کارمند بانک نیز حدود ۵۰۰ میلیون ریال بود.

در سال ۱۴۰۰ اما وضع بهبود پیدا کرد. با پرداخت ۶۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرانه هر کارمند بانک ایران زمین حدود ۳۳ میلیارد ریال رشد کرد . سرانه درآمد نیز در این سه ماهه ابتدای سال به ۶۰۰ میلیون ریال رسید
اما مساله این است که چرا این سرانه برای بانک ایران زمین مهم است؟ برای اینکه بالاترین هزینه هر بنگاه اقتصادی هزینه حقوق و دستمزد است و اگر این هماهنگی بین درآمد و هزینه دستمزد نباشد قطعا آن بانک وضعیت بدی دارد اما در بانک ایران زمین در سه ماهه ابتدای سال شاهد این هستیم که این روند بهبود معناداری داشته است.

اگر این روند رو به پایین بود قطعا گویای افزایش هزینه بانک بود اما با افزایش سرانه نشان کاهش هزینه و روزنه های امید برای بهبود شرایط بانک است.