افزایش سود خالص بانک گردشگری در پایان سال ۹۹

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال گذشته بانک گردشگری در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، منتشر شد.

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال گذشته بانک گردشگری در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، منتشر شد.

بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسی شده) بانک گردشگری نشان می دهد در بخش صورت سود و زیان جامع – تلفیقی این بانک، سود خالص در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ با رشد ۴۵.۵۱ درصدی نسبت به رقم حسابرسی شده در زمان تجدید ارائه شده پایان سال ۹۸، به رقم ۲,۴۰۶,۶۳۶ میلیون ریال رسیده است.

 

همچنین در بخش دارایی های بانک گردشگری، مشاهده می شود که دارایی های ثابت مشهود این بانک در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسی شده) ۱۹,۴۰۳,۱۲۷ میلیون ریال تعیین شده که نسبت به میزان تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۳۹۸.۰۱.۰۱، بیش از ۲۰۴ درصد رشد داشته است. رقم دارایی ها نامشهود این بانک نیز در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسی شده) به رقم ۴,۹۲۵,۳۶۳ میلیون ریال رسیده است.

موجودی نقد بانک گردشگری به عنوان بخش دیگری از دارایی های این بانک، در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسی شده) به رقم ۷۱,۸۱۵,۸۲۷ میلیون ریال رسیده است که نسبت به میزان تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۳۹۸.۰۱.۰۱، افزایش بیش از ۳۰۷ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش، در مجموع، جمع دارایی‌های بانک گردشگری در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ با رشد ۹۶.۶۱ درصدی نسبت به به زمان تجدید ارائه شده ۱۳۹۸.۰۱.۰۱، به رقم ۷۵۰,۸۸۸,۳۹۸ میلیون ریال رسیده است.