برنامه‌ریزی افزایش سرمایه ۳۴۸ درصدی بانک سامان

بانک فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۳۴۸ درصدی از سه محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

به گزارش بانکداری ایرانی، بانک فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۳۴۸ درصدی از سه محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

بانک سامان از برنامه افزایش سرمایه ۳۴۸ درصدی از سه محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

براین اساس، “سامان” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱٫۱۵ به ۵٫۱۵ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این بانک حاضر در تابلو زرد بازار پایه از سه محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و تجدید ارزیابی اعمال و صرف بهبود ساختار مالی خواهد شد.