برنج تایلندی، صدرنشین جدول افزایش قیمت در تیرماه ۱۴۰۰

بررسی آمار وزارت صنعت، معدن  و تجارت نشان می‌دهد در یک ماه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۰، قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی (غیر از هومالی) به‌طور میانگین ۱۵ هزار و ۹۱۳ تومان شد.

به گزارش ایرنا، بررسی آمار وزارت صنعت، معدن  و تجارت نشان می‌دهد در یک ماه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۰، قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی (غیر از هومالی) به‌طور میانگین ۱۵ هزار و ۹۱۳ تومان شد که نسبت به مدت مشابه در تیرماه سال ۹۹ با قیمت هشت هزار و ۸۷۵ تومان، بیش از ۷۹.۳ درصد رشد داشته است.

 

همچنین در تیرماه ۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۲۴ هزار و ۶۹۳ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۶ هزار و ۷۵۴ تومان و برنج داخلی هاشمی درجه یک  ۳۵ هزار و ۶۸۵ تومان شد که نسبت به مدت مشابه تیرماه  پارسال به ترتیب حدود ۲۷.۴ درصد، ۳۹.۴ درصد و ۳۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) به‌طور میانگین ۱۲۷ هزار و ۱۶۲ تومان شد که نسبت به مدت مشابه تیرماه  ۹۹ با قیمت ۹۴ هزارو ۶۱۷ تومان، حدود ۳۴.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در تیرماه امسال به‌طور میانگین ۱۱۶ هزار و ۲۱۵ تومان شد که نسبت به مدت مشابه تیرماه ماه سال ۹۹ با قیمت ۷۷ هزار و ۵۲۲ تومان، رشد ۴۹.۹ درصدی داشته است.

 

در یک ماه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۰، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه به‌طور میانگین ۲۶ هزار و ۴۴۷ تومان شد که نسبت به مدت مشابه در تیرماه سال ۹۹ با قیمت ۱۶ هزار و ۷۸۰ تومان بیش از ۵۷.۶ درصد رشد داشته است.

 

برپایه این آمارها، متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در تیرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ هزار و ۴۱۵ تومان شد که نسبت به مدت مشابه تیرماه سال ۹۹ با قیمت هشت هزار و ۳۰۳ تومان، حدود ۶۱.۶ درصد رشد داشته است.

 

بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تیرماه  سال ۹۹ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۷۷ هزار و ۵۲۲ تومان، گوشت گوسفندی (مخلوط) ۹۴ هزار و ۶۱۷ تومان، گوشت مرغ تازه ۱۶ هزار و ۷۸۰ تومان، برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۱۹ هزار و ۳۷۹ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) هشت هزار و ۸۷۵ تومان، برنج طارم اعلاء ۲۶ هزار و ۳۶۵ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۵ هزار و ۶۷۷ تومان و شکر سفید هشت هزار و ۳۰۳ تومان بوده است.

 

بنابراین قیمت خرداد ماه سال ۱۴۰۰ برای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی ۲۴ هزار و ۶۹۳ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۴ هزار و ۷۸۰ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۶ هزار و ۱۰۵ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۳۴ هزار و ۸۴۷ تومان و شکر سفید ۱۲ هزار و ۸۲۹ تومان، گوشت گوساله ۱۱۶  هزار و ۳۳۴ تومان،  گوشت گوسفندی (مخلوط) ۱۲۷هزار و ۶۰۵ تومان و گوشت مرغ تازه ۲۵ هزار و ۸۰۲ تومان بوده است.

 

مقایسه قیمتی خردادماه با تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی  ۶ دهم درصد، برنج تایلندی غیر از هومالی ۷.۷ درصد، برنج طارم اعلاء ۱.۸ درصد، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲.۴ درصد، شکر سفید ۴.۶ درصد، گوشت گوساله منفی ید دهم درصد، گوشت گوسفندی مخلوط منفی سه دهم درصد و گوشت مرغ تازه ۲.۵ درصد رشد داشته است.

 

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرسی و کنترل واحدهای صنفی در چهار ماهه نخست ۱۴۰۰ بازرسی یک میلیون و ۳۳ فقره، پرونده‌های متشکله ۸۴ هزار فقره، تخلفات کشف شده ۱۰۱ هزار فقره و رسیدگی به شکایت‌های مردمی ۵۰ هزار فقره است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب منفی ۱.۵ درصد، ۱.۴ درصد، هشت دهم درصد و ۲.۹ درصد تغییر را نشان می‌دهد.

 

این میزان در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۹، برای بازرسی یک میلیون و ۳۵ فقره، پرونده‌های متشکله ۸۳ هزار فقره، تخلفات کشف شده ۱۰۱ هزار فقره و رسیدگی به شکایت‌های مردمی ۴۹ هزار فقره بوده است.