بیمه آسیا پیشتاز دوی ماراتن بیمه‌گران در پنج ماه ۱۴۰۰

بیمه آسیا در پنج ماه نخست امسال با تولید بیش از ۴۲.۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه توانست سهم خود را در بازار شرکت های بورسی بهبود بخشیده و ۱۸.۱ درصد از کل حق بیمه تولیدشده توسط ۱۴ شرکت بیمه‌گر در بازار سهام را به خود اختصاص دهد.

بیمه آسیا در پنج ماه نخست امسال با تولید بیش از ۴۲.۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه توانست سهم خود را در بازار شرکت های بورسی بهبود بخشیده و ۱۸.۱ درصد از کل حق بیمه تولیدشده توسط ۱۴ شرکت بیمه‌گر در بازار سهام را به خود اختصاص دهد. به این ترتیب، همچنان آسمان رقابت به رنگ آبی آسیاست و این شرکت، پیشتاز دوی ماراتن بیمه‌گران، به پیشروی ادامه می‌دهد.

آمار تولید حق بیمه توسط ۱۴ شرکت بیمه‌ای روی سایت کدال نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست ۱۴۰۰، بیمه آسیا در جایگاه نخست قرار گرفته است و این در حالی است که با سهم ۱۴.۷ درصدی از لحاظ میزان پرداخت خسارت، سومین شرکت بیمه ای است.

 

کالبدشکافی فروش پنج ماهه بیمه آسیا

بیش از ۶۲ درصد از فروش شرکت های بیمه بورسی در این بازه زمانی پنج ماهه، به سه رشته مهم بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه خودرو و بیمه های درمانی اختصاص داشته است. بیمه آسیا نشان داد با مدیریت و عملکرد بسیار خوب، در این سه رشته، متمایز از سایر شرکت ها ظاهر شده است.

بیمه شخص ثالث: ارزش کل پرتفوی ۱۴ شرکت منتخب در رشته بیمه شخص ثالث طی پنج ماه نخست امسال بیش از  ۷۵.۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده و سهم بیمه آسیا حدود یک چهارم این میزان فروش است که ۴۵.۱ درصد از کل فروش این شرکت را تشکیل می دهد. اما سه نکته در ارتباط با سهم بیمه‌های شخص ثالث از کل پرتفوی بیمه آسیا قابل تامل است؛ نخست انتخاب هوشمندانه این شرکت در پذیرش ریسک بیمه‌های شخص ثالث با هدف در اختیار گرفتن سهم بیشتر از بیمه‌های بدنه خودرو، دوم کنترل بهینه و بهبود نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در رشته بیمه شخص ثالث و سوم پایبندی و وفادارای بیمه‌گذاران به دلیل دقت و سرعت بیمه آسیا در پرداخت به موقع و منطقی خسارت‌های وارد شده به زیان‌دیدگان است.

بیمه‌ بدنه خودرو:  بیمه آسیا در رشته بیمه بدنه خودرو دست برتر را دارد و موفق شده است که حدود ۱۴ درصد از کل پرتفوی خود را به این رشته اختصاص دهد در حالی که متوسط سهم این رشته در بازار بیمه های بورسی، تنها ۶.۴ درصد است. مشخص است که افزایش تدریجی سهم بیمه بدنه در پرتفوی بیمه آسیا ناشی از یک الگوی ترکیبی در پذیرش بیمه‌های خودرو بوده که ریسک ناشی از پوشش بیمه‌های شخص ثالث را تقلیل می‌دهد.

بیمه‌ درمان: شرکت بیمه آسیا البته در این پنج ماهه در پذیرش بیمه‌های درمان، به مدیریت ریسک و الزامات آن حساسیت بالایی نشان داده چنان که تنها ۱۷.۶ درصد از کل پرتفوی خود را در این پنج ماهه، به این رشته اختصاص داده است ولی سهم متوسط این رشته بیمه ای در کل بازار شرکت های بیمه بورسی ۲۳.۴ درصد است. مهم تر این که بیمه آسیا از کل حق بیمه تولیدی ۱۴ شرکت به ارزش ۵۴.۸ هزار میلیارد ریال در رشته بیمه درمان، نزدیک به ۱۴ درصد سهم دارد.

 

کارنامه  متمایز بیمه آسیا در خسارت

کارنامه بیمه آسیا در خسارت‌ها و ایفای تعهدات پنج ماهه نخست امسال متمایز است به گونه‌ای که هرچند این شرکت رتبه نخست در فروش را بین ۱۴ شرکت به خود اختصاص داده اما سهم این شرکت از کل خسارت پرداخت شده ۱۴.۷ درصد است و در جایگاه سوم قرار دارد. افزون بر اینکه میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در بین شرکت‌های منتخب ۵۰.۲ درصد ارزیابی شده در حالی که نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی بیمه آسیا در پنج ماهه نخست امسال به ۴۰.۸ درصد رسیده است.

نکته اینجاست که نسبت خسارت در سه رشته بیمه شخص ثالث، بیمه های درمان و بیمه بدنه خودرو شرکت بیمه آسیا از میانگین نسبت خسارت ۱۴ شرکت پایین‌تر است. به گونه‌ای که میانگین نسبت خسارت در بین شرکت‌های منتخب در رشته بیمه شخص ثالث ۳۶.۳ درصد، بیمه درمان ۹۴.۸ درصد و بیمه بدنه خودرو ۵۵.۶ درصد برآورد شده است ولی در بیمه آسیا این نسبت ها با فاصله ای معنا دار، به ترتیب ۳۳.۶ درصد، ۷۱.۸ درصد و ۴۵.۶ درصد است.