بیمه مرکزی آیین نامه جدید کارمزد را ابلاغ کرد

شورای عالی بیمه آیین‌نامه «آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری رسمی بیمه » را مشتمل بر ۱۵ ماده و شش تبصره اعلام کرد.
شورای عالی بیمه آیین‌نامه «آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۵ ماده و شش تبصره اعلام کرد.

آیین نامه جدید کارمزد ابلاغ شد

آیین نامه جدید کارمزد ابلاغ شد

آیین نامه جدید کارمزد ابلاغ شد

آیین نامه جدید کارمزد ابلاغ شد

آیین نامه جدید کارمزد ابلاغ شد

آیین نامه جدید کارمزد ابلاغ شد

آیین نامه جدید کارمزد ابلاغ شد

آیین نامه جدید کارمزد ابلاغ شد