تامین قطعی ۹۸۰ هزار واحد زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی از تامین قطعی حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی طی شش ماه گذشته برای ساخت نهضت ملی مسکن خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تامین قطعی حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی طی شش ماه گذشته برای ساخت نهضت ملی مسکن خبر داد.

 

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین هم شناسایی شده که باید تعیین کاربری یا الحاق به محدوده و یا بررسی فنی در سطح شوراهای برنامه ریزی استان‌ها و شورای عالی معماری و شهرسازی شود.

 

محمودزاده افزود: در صورت تعیین تکلیف نهایی، زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شده است.

 

به گفته معاون وزیر راه از ۴ میلیون واحدی که قرار است طی ۴ سال ساخته شود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی است.

 

محمودزاده گفت: اراضی تامین شده زمین‌های وزارت راه و شهرسازی است و تاکنون از سایر دستگاه‌ها زمینی تامین نشده است.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه چه موانعی موجب امتناع سازمان‌ها از واگذاری زمین‌های خود به وزارت راه برای شهرک سازی شده است، گفت: دو قانون موازی وجود دارد، قانون نخست جهش تولید مسکن است که بر آزادسازی زمین برای ساخت مسکن تاکید دارد، دیگری قانونی است که در بودجه سالانه تحت عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد اراضی در اختیار خود را برای تامین اعتبار بفروشند و برای همین دستگاه‌ها زمین‌ها را خرج کسری اعتبارات خود می‌کنند.