تغییرات جدید در سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت

معاون سازمان بیمه سلامت ایران از تغییرات جدید در سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت خبر داد.
معاون سازمان بیمه سلامت ایران از تغییرات جدید در سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت خبر داد.

مهدی رضایی درباره تغییرات جدید در سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت گفت: هم اکنون امکان نگارش نسخه برای آینده در این سامانه فراهم شده است. او ثبت خدمات دندانپزشکی در سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت را یکی دیگر از این تغییرات عنوان کرد و افزود: در تغییرات جدید بیمه‌شده می‌تواند به سوابق خود در این سامانه دسترسی داشته باشد.