دولت جدید افغانستان ظرف دو روز آینده اعلام می شود

طالبان گفته است که دولت جدید افغانستان ظرف دو روز آینده اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طالبان گفته است که دولت جدید افغانستان ظرف دو روز آینده اعلام خواهد شد.

عباس استانکزی، عضو ارشد هیأت طالبان در قطر به بی‌بی‌سی گفته که دولت جدید یک دولت فراگیر خواهد بود و زنان همچنان نقشی خواهند داشت اما نه در سطح وزیران و به این شرط که با دولت تحت حمایت آمریکا همکاری نکرده باشند.

 

او گفته است که فرودگاه کابل هم ظرف دو روز بازگشایی خواهد شد.

 

به گفته منتقدان، اظهارات مقامات طالبان منعکس کننده رفتار عملی آنان نیست و دگراندیشان مورد حمله قرار گرفته و حقوق دختران و زنان نادیده گرفته می‌شود.

 

دیشب جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با قاطعیت از تصمیم به خارج کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و گفت که عصر عملیات عمده نظامی برای بازسازی دیگر کشورها پایان یافته است.