رشد اقتصادی بهار ۴.۶ درصد شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج حساب‌های ملی فصلی نشان از رشد ۷,۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۰ دارد.
به گزارش فارس، مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج حساب‌های ملی فصلی نشان از رشد ۷,۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۰ دارد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۰رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۴,۵- ،گروه صنایع و معادن ۱۳.۸ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۹، رشد داشته است.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۷۷۷ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۵۰۹ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ۱۶۵۲ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۴۴۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۷,۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۰ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۰رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد  ۴,۵-  ،گروه صنایع و معادن ۱۳.۸ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۹، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی،اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.