روند مصرف برق همچنان صعودی است

روند مصرف برق همچنان صعودی است به گونه ای که روز گذشته و در ساعت ۱۲ و ۵۳ دقیقه به عدد ۶۴ هزار و ۵۲۲ مگاوات رسید.

برطبق سال های گذشته در شهریورماه انتظار می رود با کاهش محسوس دمای هوا و خنک تر شدن هوا نیاز به استفاده ازوسایل سرمایشی کمتر شود.

اما انگار امسال که به گفته برخی متخصصان یکی از خشکسال ترین سال های ۵۰ ساله اخیر است دمای هوا هم انگار قصد پایین آمدن ندارد.

و این کاهش نیافتن دمای هوا اثر خود را بر روی تداوم روند افزایشی مصرف برق گذاشته به گونه ای که بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران روز گذشته و در ساعت ۱۲ و ۵۳ دقیقه مصرف به رقم ۶۴ هزار و ۵۲۲ مگاوات رسیده که نسبت به روز قبل تر(سه شنبه) که عدد مصرف رقم ۶۴ هزار و ۳۸۴ مگاوات را نشان می داد از رشد ۲۰۰ مگاواتی برخوردار شده است.

مصرف روز گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال نیز که ۵۳ هزار و ۲۸۸ مگاوات بود رشد بیش از یازده هزار مگاواتی را نشان می دهد.

مصرف شبانه برق نیز روندی افزایشی نشان می دهد به گونه ای که در ساعت ۲۰ و ۵۲دقیقه عدد مصرف به ۵۹ هزار و ۷۶ مگاوات رسیده که نسبت به شب قبل از آن که ۵۸ هزار و ۸۳۴ مگاوات بود از رشد۲۴۲ مگاواتی برخوردار شده است.

روز گذشته روند مصرف برق در بخش صنایع نیز با افزایش همراه شد به گونه ای که در ساعت ۱۲ و ۵۳ دقیقه این میزان به عدد سه هزار و ۸۲ مگاوات رسید.