صنعت بیمه کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، واکسینه می شوند

کارکنان و نمایندگان شبکه فروش صنعت بیمه کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، واکسینه می شوند.
به دنبال پیگیری های سندیکای بیمه گران ایران و با توجه به ریسک فعالیت خط مقدم بیمه در مواجهه با مخاطرات ویروس کرونا، با موافقت وزاررت بهداشت، کلیه کارکنان و نمایندگان شبکه فروش، کارگزاری ها و ارزیابان صنعت بیمه واکسینه می شوند.

کارکنان و نمایندگان شبکه فروش صنعت بیمه کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، واکسینه می شوند.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، به دنبال پیگیری های سندیکای بیمه گران ایران و با توجه به ریسک فعالیت خط مقدم بیمه در مواجهه با مخاطرات ویروس کرونا، با موافقت وزاررت بهداشت، کلیه کارکنان و نمایندگان شبکه فروش، کارگزاری ها و ارزیابان صنعت بیمه واکسینه می شوند.

بنا بر این گزارش، مرحله نخست واکسیناسیون بیش از ۵۰ هزار نفر از فعالان صنعت بیمه آغاز شده است و مطابق با برنامه جامع و زمانبندی تعیین شده، تمامی خانواده این صنعت واکسینه می شوند.

در این گزارش آمده است، سامانهhttps://Salamat.gov.irبرای ثبت نام و انتخاب نزدیک ترین محل جهت دریافت دوز نخست واکسن به مدافعان حریم آرامش و اطمینان کشور در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین شده است.