ضریب جینی خانوارهای ایرانی بالاتر از ۰,۴ شد

در سال ۱۳۹۹ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰,۴۰۰۶ است که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۰۱۴ افزایش نشان می­دهد.

به گزارش ایلنا، در سال ۱۳۹۹ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰,۴۰۰۶ است که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۰۱۴ افزایش نشان می­دهد.

 

همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۰.۳۸۳۵ و ۰.۳۵۹۰ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۰۰۸ و ۰.۰۰۵۱ افزایش نشان می­‌دهد.

 

سال ۱۳۹۹ -کل کشور:

 

سهم بیست درصد کم­ درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ۰,۰۵۸۳ و ۰,۴۷۴۴ درصد است.

 

نسبت ده، بیست و چهل درصد پردرآمدترین به ده، بیست و چهل درصد کم درآمدترین جمعیت به ترتیب ۱۳,۹۶، ۸,۱۳ و ۴,۳۲ است .شاخص پالما به ۱,۹۶ و شاخص تیل به ۰,۲۷۲۱ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون  ۰,۲۳۷۹ است.

 

سال ۱۳۹۹ – مناطق شهری:

 

سهم بیست درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ۰,۰۶۳۹ و ۰,۴۶۲۴ درصد است.

 

نسبت ده، بیست و چهل درصد پردرآمدترین به ده، بیست و چهل درصد کم درآمدترین جمعیت به ترتیب ۱۲,۰۲، ۷,۲۴ و ۳,۹۹ است .شاخص پالما ۱,۷۸ و شاخص تیل ۰,۲۴۹۲ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰,۲۱۷۵ است .

 

سال ۱۳۹۹ – مناطق روستایی:

 

سهم بیست درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ۰,۰۶۸۳ و ۰,۴۴۰۶ درصد است .

 

نسبت ده، بیست و چهل درصد پردرآمدترین به ده، بیست و چهل درصد کم درآمدترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ۱۰,۵۴، ۶,۴۵ و ۳,۶۳ است.

 

شاخص پالما ۱,۵۶ و شاخص تیل در ۰,۲۱۶۱ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰,۱۹۳۰ است.

 

در سال ۱۳۹۹ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی مربوط به استان اردبیل (۰,۲۵۷۹) و بیشترین در استان سیستان و بلوچستان (۰.۴۵۷۰) مشاهده می‌­شود.

 

در این سال در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان خوزستان (۰,۲۴۰۹) و بیشترین در استان چهارمحال و بختیاری (۰.۳۶۲۱) مشاهده می­شود.