ظریف: در عاشورای ۲۰۲۱ چراغ هدایت حسین می تابد

وزیر امورخارجه کشور گفت: ۱۴ قرن بعد، مقاومت در برابر ظلم و مبارزه برای رسیدن به آزادی در سراسر جهان ادامه دارد. در عاشورای ۲۰۲۱ چراغ هدایت حسین می تابد.
وزیر امورخارجه همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی تاکید کرد: مقاومت در برابر ظلم و مبارزه برای آزادی همچنان در سراسر جهان ادامه دارد.

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه همزمان با فرارسیدن روز عاشورا در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: علی رغم آرزوی شمار زیادی از ستمگران، نبرد علیه استبداد در کربلا، یا سال ۶۷۰ میلادی به پایان نرسید.

 

ظریف افزود: ۱۴ قرن بعد، مقاومت در برابر ظلم و مبارزه برای رسیدن به آزادی در سراسر جهان ادامه دارد. در عاشورای ۲۰۲۱ چراغ هدایت حسین می تابد.