فهرست مراکز تزریق دُز دوم واکسن خبرنگاران اعلام شد + جدول

طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با مراکز اورژانس، خبرنگاران می‌توانند به پایگاه‌های 17 گانه اورژانس مراجعه کنند.

تزریق واکسن کرونا که از یک ماه گذشته آغاز شده است اکنون به دُز دوم رسیده است و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با مراکز اورژانس، خبرنگاران می‌توانند به پایگاه‌های ۱۷ گانه اورژانس مراجعه کنند.

همچنین حسن حسینی زاده، معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران درباره زمان تزریق دز دوم واکسن خبرنگاران به خبرگزاری ایسنا گفته است: «ماه پیش هماهنگی هایی برای تزریق دز اول واکسن به خبرنگاران صورت گرفت که با توجه به مدت زمانی که گذشته حالا زمان تزریق دز دوم رسیده است. خبرنگارانی که دُز اول را تزریق کرده و کارت واکسن اورژانس را در یافت کردند می توانند با ارائه کارت از شنبه در ١٧ پایگاهی که اورژانس به این منظور در نظر گرفته مراجعه و دز دوم واکسن خود را دریافت کنند.»

فهرست مراکز واکسیناسیون کرونا برای خبرنگاران به شرح زیر است: