عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک ایران زمین مطرح کرد:

مشارکت در امور محیط‌ زیستی دغدغه بانک ایران‌ زمین

مدیرعامل بانک ایران‌زمین گفت: حفاظت از محیط زیست باید به عنوان یک اصل در همه امور زندگی ما حضور داشته باشد و بانک ایران زمین در‌صدد است تا با اجرای چنین کمپین‌هایی در گسترش این فرهنگ، نقش داشته باشد.

به گزارش اخباربانک، عبدالمجید پورسعید با اشاره به بانکداری سبز در دنیا می‌گوید: در گذشته تلاش‌های زیادی در این حوزه در کشور صورت گرفت و طرح‌هایی نیز در این زمینه اجرا شده است، اما مسلم است اجرای یک کار منسجم و همراه با برنامه باید از سوی همه نهادهای فعال در این حوزه به ویژه نهادهای متولی امر پیگیری و اجرایی شود.

 

مدیرعامل بانک ایران‌زمین با اشاره به کمپین محیط زیستی بانک ایران زمین با عنوان «پیک زمین» می‌گوید: حفاظت از محیط زیست باید به عنوان یک اصل در همه امور زندگی ما حضور داشته باشد و بانک ایران زمین در‌صدد است تا با اجرای چنین کمپین‌هایی در گسترش این فرهنگ، نقش داشته باشد.

مدیر روابط عمومی ‌بانک ایران‌زمین و کارشناسی که نگاه رسانه‌ای، بانکی و اجتماعی را در هم آمیخته نیز معتقد است: انقراض گونه‌های جانوری اصیل و ارزشمند ایرانی دل هر ایرانی حامی‌ محیط‌زیست را به درد می‌آورد. شایسته نیست گونه‌های آسیب‌پذیر و در حال انقراض نظیر یوزپلنگ ایرانی، از سوی کودکان موردحمله و تعرض قرار گیرد و جان خود را از دست بدهند. امروز ما ابزارهای آموزشی نوین و شبکه‌های اجتماعی قدرتمند را در اختیار داریم و باید از این فرصت طلایی در جهت آموزش صحیح فرزندان این مرزوبوم استفاده کنیم.

 

به اعتقاد سید محمدحسین استاد، با اقدامات سلبی و راهکارهای صرفا درمانی نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست ‌یافت. اعتقاد من این است که با آموزش صحیح، افزایش آگاهی و استفاده خلاقانه متولیان امر از شبکه‌های اجتماعی، مساله برای مردم روشن می‌شود و خود به محافظان و حامیان اصلی گونه‌های جانوری در حال انقراض تبدیل می‌شوند.