نمایندگان مجلس معافیت سهم بیمه کارفرمایان را مشخص کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (14 شهریورماه) معافیت سهم بیمه کارفرمایان را مشخص کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس امروز (۱۴ شهریورماه) معافیت سهم بیمه کارفرمایان را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در جریان گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را بررسی کردند و تبصره ۴ ماده ۶ این طرح را به تصویب رساندند.

 

بر اساس تبصره ۴ ماده ۶ این طرح، ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ در خصوص خویش فرمایی کشاورزان به شرح زیر اصلاح می شود:

کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن می باشند. کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما می توانند نام خود را به عنوان یکی از ۵ نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوطه درج و با پرداخت ۷ درصد حقوق پایه، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد.