محمد ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری

پروازی بین ایران و افغانستان برقرار نمی‌شود

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فعلا پروازی بین ایران و افغانستان برقرار نیست و باید دید پس از عادی شدن وضعیت کشور افغانستان در این باره چه تصمیمی گرفته‌ می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمد ذیبخش درباره آخرین وضعیت پروازها بین ایران و افغانستان اظهار داشت: فعلا پروازی بین ایران و افغانستان برقرار نیست و باید دید پس از عادی شدن وضعیت کشور افغانستان در این باره چه تصمیمی گرفته‌ می‌شود.

 

وی همچنین با اشاره به سه فروند هواپیمای کام ایر متعلق به افغانستان که به دلیل تنش‌ها در این کشور مالک شرکت آنها را به ایران منتقل کرده بود، گفت: هر سه فروند هواپیما از کشورمان خارج شدند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: دو فروند هواپیمای کام ایر به کابل و یک فروند به مراز شریف منتقل شدند.