کاهش NPL بانک ملی ایران به ۵ درصد

صورت های مالی مصوب سال ۱۳۹۹ بانک ملی ایران نشان می دهد شاخص NPL این بانک روند نزولی خود که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود را حفظ کرده است.

به گزارش ایبنا، بانک ملی ایران سال ۱۳۹۹ را با NPL پنج درصد به پایان رسانده است.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) از مهم ترین شاخص های ارزیابی فعالیت بانک هاست و بهبود آن در بانک ملی ایران طی سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار بوده است.

صورت های مالی مصوب سال ۱۳۹۹ بانک ملی ایران نشان می دهد شاخص NPL این بانک روند نزولی خود که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود را حفظ کرده است. کاهش NPL با رعایت بهداشت اعتباری و نیز وصول مطالبات غیرجاری محقق می شود.