۲۸۹ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد

سامانه نیما روز گذشته شاهد عرضه حدود ۲۸۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بود.

سامانه نیما روز گذشته شاهد عرضه حدود ۲۸۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بود.

به گزارش ایبنا، روز گذشته مورخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۱۰۷ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۳۰,۲۷۷ ریال بوده است.

این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.