محمدحسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی:

احتمال تعلیق پروازهای ایران به افغانستان وجود دارد

سخنگوی سازمان هواپیمایی با تأکید بر اینکه احتمال تعلیق پروازهای ایران به افغانستان در شرایط فعلی وجود دارد، گفت: در این باره باید مراجع امنیتی و وزارت امورخارجه، ابلاغیه به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کنند.

به گزارش فارس، سخنگوی سازمان هواپیمایی با تأکید بر اینکه احتمال تعلیق پروازهای ایران به افغانستان در شرایط فعلی وجود دارد، گفت: در این باره باید مراجع امنیتی و وزارت امورخارجه، ابلاغیه به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کنند.

محمدحسن ذیبخش درباره وضعیت پروازهای ایران به افغانستان اظهار داشت: در حال حاضر فقط یک شرکت هواپیمایی (ماهان) از کشورمان به افغانستان پرواز دارد.

وی افزود: در هفته، پنج پرواز از شهرهای تهران و مشهد به کابل انجام می شود و روز آینده ماهان به کابل پرواز دارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه احتمال تعلیق پروازهای افغانستان در شرایط فعلی وجود دارد، گفت: در حال حاضر ابلاغیه ای در موضوع تعلیق پروازها به افغانستان به سازمان هواپیمایی کشوری نداشته ایم ، اما پیش بینی می شود با این شرایط، پروازها تعلیق شود.

وی در پاسخ به این سؤال که صدور ابلاغیه تعلیق پروازها به افغانستان در حیطه اختیارات چه سازمانی است؟ گفت: در این باره باید مراجع امنیتی و وزارت امورخارجه ، ابلاغیه به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کنند.

شنیده ها حاکی از آن است که بعدازظهر امروز هم هواپیمای شرکت هواپیمای ایرایندیا بر فراز فرودگاه کابل در حال چرخش و اخذ مجوز ورود بوده است.