ارائه خدمات به بیمه‌شدگان کمیته امداد رایگان است

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با تصویب هیئت وزیران، ارائه خدمات به بیمه شدگان کمیته امداد امام خمینی(ره) رایگان شد.
به گزارش ایرنا، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با تصویب هیئت وزیران، ارائه خدمات به بیمه شدگان کمیته امداد امام خمینی(ره) رایگان شد.

مهدی رضایی در توضیح این خبر افزود: سهم خود پرداخت (فرانشیز) بیمه شدگان کمیته امداد برای دریافت خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در صورت رعایت سیستم ارجاع به صورت رایگان است.

 

وی تصریح کرد: با اجرای این مصوبه، سهم سازمان بیمه سلامت در قالب نظام ارجاع برای بیمه‌شدگان کمیته امداد، معادل ۹۵ درصد خواهد بود و پنج درصد دیگر از محل منابع طرح تحول سلامت از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد، از این رو بیماران در صورت بستری و رعایت نظام ارجاع وجهی را پرداخت نخواهند کرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: این در حالیست که در صورت عدم رعایت نظام ارجاع سهم سازمان از ۹۵ درصد به ۹۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.