ارائه خدمات خودرویی از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل

در راستای کاهش تردد هموطنان در سطح شهر امکان ارائه خدمات خودرویی از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم شد.

در راستای کاهش تردد هموطنان در سطح شهر امکان ارائه خدمات خودرویی از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم شد.

این موسسه به منظور دسترسی صاحبان خودرو به نیازهای خودرویی نسبت به استعلام هایی از قبیل امکان استعلام با اسکن بارکد، امکان ذخیره پلاکها ، امکان مدیریت پلاک های ثبت شده (ویرایش حذف و استعلام) از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم نموده است.

با نصب نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل عملیات بانکی و دیگر خدمات مورد نیاز خود را انجام دهید.

امکان ارائه خدمات خودرویی از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل