ارزش سهام عدالت امروز، ٩ بهمن ۱۴۰۰ + جدول

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۶ بهمن ماه)، ٣درصد افزایش یافت.

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۶ بهمن ماه)، ٣درصد افزایش یافت.

ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١١ میلیون و ۵٢٠هزار تومان، ٢١ میلیون و ٧٠٣هزار تومان و ١٠ میلیون و ۶٨١هزار تومان رسید.

ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی عدالت به ۶ میلیون و ٩١٢هزار تومان رسیده است.