از سوی وزیر اقتصاد؛

اعضای کمیته تعیین مدیران عامل بانک ها انتخاب شدند

وزیر اقتصاد پنج عضو کمیته انتصابات بانکی این وزارتخانه را باتوجه به ماموریت‌های تحول‌گرا و مهمی که دولت سیزدهم برای سیستم بانکی در نظر گرفته، منصوب کرد.
وزیر اقتصاد پنج عضو کمیته انتصابات بانکی این وزارتخانه را باتوجه به ماموریت‌های تحول‌گرا و مهمی که دولت سیزدهم برای سیستم بانکی در نظر گرفته، منصوب کرد.

 احسان خاندوزی نظر به لزوم شایسته گزینی برای اداره امور بانک های تحت مدیریت دولت و ماموریت‌های تحول‌گرا و مهمی که دولت سیزدهم برای سیستم بانکی در نظر گرفته، عباس معمارنژاد، علی صالح آبادی، محمدرضا فرزین، علی نظامی و مهدی اسماعیلی را به عنوان اعضای کمیته انتصابات بانکی این وزارتخانه منصوب کرد.

تسریع در ارائه فهرست مدیران ذیصلاح بانکی و تعیین شاخص و معیارهای ارزیابی عملکرد افراد پیشنهادی موجب امتنان خواهد بود.

 

پنج عضو کمیته تعیین مدیران عامل بانک ها انتخاب شدند