اولیانوف: پیش نویس سند نهایی تنظیم شده است

مذاکره کننده ارشد روسیه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران اعلام کرد: ما پنج دقیقه با خط پایان فاصله داریم.

مذاکره کننده ارشد روسیه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران اعلام کرد: ما پنج دقیقه با خط پایان فاصله داریم.

میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگو با روزنامه کومرسانت Kommersant روسیه که روز دوشنبه منتشر شد، با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران اعلام کرد: ما پنج دقیقه با خط پایان فاصله داریم.

اولیانوف گفت: پیش نویس سند نهایی تنظیم شده است. چندین نکته است که به کار بیشتر نیاز دارد، ولی سند هم اکنون روی میز است.

این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که این مذاکرات پس از آن که در پایان ماه گذشته متوقف شد، در وین از سر گرفته خواهد شد.