فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی:

بانک ملی ایران به نحو مطلوبی در حال حرکت به سوی مدرن شدن است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملی ایران به نحو مطلوبی در حال حرکت به سوی مدرن شدن است. استفاده از فناوری ها نوین در بانک ملی ایران مشهود است و این روند به بهبود کارایی آن می انجامد.

به گزارش ایبنا، دکتر فرهاد دژپسند با بیان اینکه بانک ملی ایران به نحو مطلوبی در حال حرکت به سوی مدرن شدن است، اظهار کرد: استفاده از فناوری ها نوین در بانک ملی ایران مشهود است و این روند به بهبود کارایی آن می انجامد.

وی با اشاره به این که صورت های مالی بانک از کاهش زیان آن حکایت دارد، افزود: گر چه به دلیل کارکردهای اجتماعی، نباید بانک ملی ایران را تنها در قالب شاخص های معمول سود و زیان سنجید، اما همه شواهد از این حکایت می کند که این بانک به سوی سودده شدن در حال حرکت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد با روند موجود، بانک ملی ایران طی سال های پیش رو به یک بانک نمونه در حوزه فناوری های نوین، ‌شفافیت، کارآمدی و خدمت رسانی حداکثری تبدیل شود.