برگزاری جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با میزبانی بیمه آسیا

جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در ساختمان شماره هفت بیمه آسیا با حضور مدیران عامل شرکت های بیمه برگزار شد و دستور جلسه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در ساختمان شماره هفت بیمه آسیا با حضور مدیران عامل شرکت های بیمه برگزار شد و دستور جلسه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، سندیکای بیمه گران ایران، جلسه شورای عمومی خود را با حضور کلیه اعضا و با میزبانی بیمه آسیا برگزار کرد.

بنا بر این گزارش، در این نشست، دستور کار مربوط به سندیکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در این نشست همچنین، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و سایر اعضای سندیکا از آقای مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا بابت میزبانی این نشست، تشکر و قدردانی کردند.