تحقق ۶۰ درصدی برنامه تجهیز منابع بانک کشاورزی در سال جاری

بانک کشاورزی تا تاریخ 8 مهرماه ، 60 درصد برنامه تعهدی سال 1400 خودرا محقق کرد و مانده سپرده های مردمی خودرا افزایش داد.

برنامه تعهدی تجهیز منابع بانک کشاورزی درسال ۱۴۰۰ قریب به ۶۰ درصد محقق شده است .

به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، این بانک تا تاریخ ۸ مهرماه ، ۶۰ درصد برنامه تعهدی سال ۱۴۰۰ خودرا محقق کرد و مانده سپرده های مردمی خودرا افزایش داد.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی همچنان برای افزایش نسبت سپرده های ارزان قیمت به منظور افزایش توان حمایتی بانک از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، اهتمام جدی دارد و در همین راستا نسبت سپرده های ارزان قیمت این بانک بیش از ۵۷ درصد است که در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ رشد مطلوبی داشته است .