تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران

کارگروه تخصصی سرمایه گذاری به‌عنوان شانزدهمین کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران ایران آغاز به‌کار کرد.

کارگروه تخصصی سرمایه گذاری به‌عنوان شانزدهمین کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران ایران آغاز به‌کار کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، به نقل از سندیکای بیمه گران ایران، نخستین جلسه کارگروه تخصصی سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران با حضور دکتر دلفراز رئیس کمیسیون سرمایه گذاری سندیکا و دکتر کریمی دبیرکل آن نهاد صنفی برگزار شد.

کارگروه تخصصی سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران شانزدهمین کارگروه تخصصی این نهاد صنفی است و در آن مدیران سرمایه گذاری موسسات بیمه عضویت دارند.

در نخستین جلسه این کارگروه در خصوص آئین نامه داخلی کارگروه و انتخاب دبیر در جلسه آتی بحث و تبادل نظر شد.