جزئیات خروج شرکت زیرمجموعه از سهامداری بانک بورسی اعلام شد

شرایط و زمان عرضه بلوک ۵۸.۲۲ درصدی سهام زیرمجموعه بانک اقتصاد نوین اعلام شد.

شرایط و زمان عرضه بلوک ۵۸.۲۲ درصدی سهام زیرمجموعه بانک اقتصاد نوین اعلام شد تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

بانک اقتصاد نوین در نظر دارد بلوک ۵۸٫۲۲ درصدی سهام سرمایه گذاری اقتصاد نوین را بطور عمده و نقد در بازار پایه، روانه میز فروش کند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

به این ترتیب، مقرر شده ۵۸۲ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۸۷ میلیون سهم در نماد “سنوین” روز سه شنبه ۱۷ اسفند ازطریق کارگزاری تامین سرمایه نوین عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۹۰۰ تومان، قیمت پایه کل ۵۲۳٫۹ میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت ۵۲٫۳ میلیارد تومان تعیین شده است.

کارگزار خریدار باید سپرده حضور در رقابت معادل ۱۰درصد قیمت پایه کل را بصورت نقد یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط (حداقل سه ماهه) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب سپرده گذاری مرکزی واریز و یا به این شرکت تحویل داده و تاییدیه را به معاونت نظارت بازار فرابورس ارائه دهد.