جزئیات مانده کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی پنج سال

آن طور که صورت های مالی بانک ملی نشان می دهد، مانده کل تسهیلات این بانک در پایان سال گذشته نسبت به سال قبل آن 27.4 درصد بیشتر شده است.

به گزارش بانکداری ایرانی، آن طور که صورت های مالی این بانک نشان می دهد، مانده کل تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۴۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است، در حالی این رقم در پایان سال گذشته به بیش از ۳۸۳۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین مانده کل تسهیلات این بانک در پایان سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۲۷٫۴ درصد بیشتر شده است.

 

مبالغ به میلیارد ریال

سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵
مانده تسهیلات ۳٫۸۳۴٫۰۰۴ ۳٫۰۱۰٫۳۶۸ ۲٫۳۱۹٫۲۲۲ ۱٫۷۳۳٫۶۷۴ ۱٫۴۲۳٫۱۶۶