جزئیات موارد مشمول کسر حق بیمه بر اساس قانون تامین اجتماعی

بر اساس قانون تامین اجتماعی، در حالت کلی تمام وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می‌‌شود، مشمول کسر حق بیمه می‌‌‌شوند.

به گزارش ایلنا، موارد مشمول کسر حق بیمه و موارد غیرمشمول کسر حق بیمه به چند دسته تقسیم می‌‌‌شوند. بر اساس قانون تامین اجتماعی، در حالت کلی تمام وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می‌‌شود، مشمول کسر حق بیمه می‌‌‌شوند.

بر این اساس، مزد، حقوق، دستمزد، مزایای مستمر شغلی (فوق‌‌‌العاده شغل)، اضافه کار، حق‌‌‌الزحمه، نوبت‌‌‌کاری، فوق‌‌‌العاده‌‌‌های شغلی سخت و زیان‌‌‌آور، حق حضور در جلسات، کار شب و فوق‌‌‌العاده کشیک مزد ایام تعطیل و مرخصی، کمک هزینه مسکن، پاداش مستمر، دریافتی افرادی که به طور کارمزدی به کار اشتغال دارند، دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاه‌‌‌ها وجهی دریافت می‌کنند) و ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهانه برای رفت وآمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق بیمه می‌‌‌شوند.

در مقابل بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، بازخرید ایام مرخصی، هزینه عائله‌‌‌مندی، هزینه سفر و فوق‌‌‌العاده ماموریت، عیدی، مابه‌‌‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سواد آموزی و حق التضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار، مشمول کسر حق بیمه نمی‌‌‌شوند.