جزئیات نحوه پرداخت بیمه بیکاری

کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی درباره بیمه بیکاری کارگران گفت: بیمه بیکاری فقط به افرادی که بی اراده شغل خود را از دست داده اند تعلق می‌گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر قربانی کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی درباره بیمه بیکاری کارگران گفت: افراد می‌توانند به میزان سابقه پرداخت بیمه‌ای که دارند از بیمه بیکاری استفاده کنند این بیمه صندوق ذخیره‌ای برای کارگران بیکار است و در قانون کار صراحتا به آن اشاره شده و برای بیمه بیکاری ۳ درصد هم حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی با اشاره به شرایط دریافت بیمه بیکاری بیان کرد: برای دریافت بیمه بیکاری این گونه است که فرد حتما باید بیکار باشد از نظر قانون هم بیکار کسی است که بی اراده شغل خود را از دست داده است و هر کسی مشمول قانون بیمه بیکاری نخواهد بود نکته مهم دیگراین‌ است که فرد حتما باید بیمه اجباری و رابطه کارگر و کارفرمایی داشته باشد.

قربانی با بیان این که در قانون برای بیمه بیکاری بازه زمانی در نظر گرفته شده است تصریح کرد: این بازه از ۶ ماه تا ۲۴ ماه متفاوت است که ۶ ماه برای افراد مجرد و ۱۲ ماه برای افراد متاهل و کسانی که افراد دیگر را تحت تکلف دارند است از ۲۵ ماه تا ۱۰ سال سابقه کار مجردها ۱۲ ماه می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند و متاهل‌ها و متکفل ها هم با این سابقه ۱۸ ماه می توانند بیمه بیکاری بگیرند.

وی افزود: افرادی که سابقه پرداخت حق بیمه آن‌ها از ۱۲۱ ماه تا ۱۸۰ ماه باشد اگر مجرد باشند می‌توانند ۱۸ ماه بیمه بیکاری دریافت کنند و اگر متاهل و متکفل باشند ۲۶ ماه می‌توانند این بیمه را دریافت کنند. اگر افراد از ۱۸۱ ماه تا ۲۴۰ ماه سابقه بیمه پردازی داشته باشند که حدود ۲۰ سال می شود با این سابقه مجرد‌ها ۲۶ ماه می‌توانند بیمه بیکاری بگیرند و متاهل‌ها هم ۳۶ ماه بیمه می‌گیرند.

کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی درباره مدت زمان دریافت بیمه بیکاری برای افرادی که بیش‌تر از ۲۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند اظهار کرد: مجردها، متاهل‌ها و متکفل‌هایی که بالای ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی دارند به مدت ۵۰ ماه می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند در کل شرایط دریافت بیمه بیکاری با توجه به سابقه بیمه پرداختی است.

قربانی ادامه داد: اگر سابقه کاری و پرداخت حق بیمه‌ی یک شخص بیش‌تر از ۳۵ سال باشد بر اساس قانون فقط برای همان ۳۵ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند به دلیل این که دریافت حقوق بازنشستگی به مدت ۳۵ روز سقف آن است. حتی اگر کسی ۴۵ سال سابقه بیمه داشته باشد تنها برای ۳۵ سال آن حقوق دریافت می‌کند.

وی با تاکید بر این که بیمه بیکاری برای افرادی است که از روی اجبار کار خود را از دست می‌دهند بیان کرد: اگر کارگر با کارفرما هماهنگ کند تا اعلام کند که شغل خود را از دست داده و بتواند بیمه بیکاری دریافت کند درست نیست بلکه واقعا باید کار خود را از روی اجبار و بدون اراده از دست داده باشد تا بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند.

به استناد قانون بیمه بیکاری بیمه شده ۵۵ درصد از حقوق خود را می‌تواند پرداخت کند می‌ایند میانگین ۳ ماه آخر را در نظر می‌گیرند و ۵۵ درصد میزان مقرری روزانه بیمه شده بیمار معادل ۵۵ درصد مرد یا حقوق یا کارمزد روزانه بیمه شده است به مقرری افراد متاهل یا متکفل تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آن‌ها به میزان ۱۰ درصد اضافه می‌گردد.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با اشاره به ماده ۵۵ قانون بیمه بیکاری گفت: به استناد این قانون بیمه شده ۵۵ درصد از متوسط حقوق خود را به عنوان مقرری بیمه‌ی بیکاری دریافت می‌کند. شرایط محاسبه این گونه است که میانگین ۳ ماه آخر را در نظر می‌گیرند و ۵۵ درصد میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار که معادل ۵۵ درصد مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه بیمه شده است را در نظر می گیرند البته به مقرری افراد متاهل یا متکفل که حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل دارند به ازای هر یک از آن‌ها به میزان ۱۰ درصد اضافه می‌شود.