بانک مرکزی تشریح کرد؛

جزییات عملکرد بانک‌های تجاری در پایان دولت دوازدهم

براساس آمار بانک مرکزی، میزان کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری در خردادماه ۱۴۰۰ به نسبت اسفند سال ۹۹ با رشد ۳.۵ درصدی و نسبت به خرداد سال ۹۹ با رشد ۶۰ درصدی همراه بوده است.

به گزاش ایبنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همزمان با پایان دولت دوزادهم در آخرین گزارش فصلی خود نسبت به انتشار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری کشور تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ اقدام کرده است.

براساس آمار بانک مرکزی، جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به نسبت اسفندماه سال ۹۹ رشد ۳.۵ درصدی و به نسبت خردادماه ۹۹، رشد ۶۰ درصدی داشته است.

به طوری که این میزان در خردادماه سال ۹۸ رقم ۵۷۸۳.۳ هزار میلیارد ریال بود که در خردادماه سال ۹۹ به رقم ۷۶۳۵.۴ هزار میلیارد ریال و در نهایت در بهار ۱۴۰۰ به رقم ۱۲۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال رسید. اما این اعداد به صورت جزئی به کدام داریی و بدهی بانک‌های تجاری اشاره می‌کنند؟

رشد دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری

بنا بر این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۱۹۷۱.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ بیانگر رشد ۱۵۱.۴درصدی است.

رشد میزان اسکناس و مسکوکات نزد بانک‌های تجاری

میزان اسکناس و مسکوکات نیز در خرداد ۱۴۰۰، رقم ۳۰.۹ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با پایان سال ۹۹، رشد ۵۰.۷ درصدی را تجربه کرده است.

افزایش سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی

براساس آمار بانک مرکزی، سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۸۹۷.۸ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت میزان ۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریالی سال ۹۹ حدود ۵۹.۷ درصد افزایش یافته است. رقمی که در سال ۹۸،  ۴۳۷.۶ هزار میلیارد بود که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۸.۵درصدی داشته است.

افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری

میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری که در خرداد ۹۹ حدود ۹۶۰.۷ هزار میلیارد ریال بود در خرداد ۱۴۰۰ به عدد ۱۱۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که حاکی از رشد ۲۴.۲ درصدی در این بخش دارد.

افزایش بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری

از سوی دیگر، دیون و بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری نیز که در خرداد ۹۸ رقمی نزدیک به ۲۲۰۲.۲ هزار میلیارد ریال بود در خرداد ۹۹ به ۲۸۵۶.۲ هزار میلیارد ریال رسید و در آخرین بررسی در خرداد ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۸۸۴ هزار میلیارد ریال است که حاکی از رشد ۳۶ درصدی این رقم نسبت به زمان مشابه در سال قبل دارد.

مجموع دارایی‌های بانک‌های تجاری تا خرداد ۱۴۰۰

در مجموع این بخش، جمع دارایی‌های بانک‌های تجاری از قبیل دارایی‌های خارجی، اسکناس و مسکوکات، سپرده‌های نزد بانک مرکزی و بدهی بخش‌های دولتی و غیردولتی به آنها، ۱۲۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته که ۷۶۳۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده است رشدی نزدیک به ۶۰.۸ درصد را تجربه کرده است.

افزایش سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های تجاری

اما در بخش بدهی‌های بانک‌های تجاری، به بخش های مختلف، در خرداد ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۶۲۹.۴ هزارمیلیارد ریال از سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد بانک‌های تجاری بوده است که نسبت به خرداد ۹۹ که این رقم ۵۱۴۴ هزار میلیارد ریال بود، رشد ۲۸.۹ درصدی داشته است.

کاهش میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

همچنین، تا خرداد ۱۴۰۰ بانک‌های تجاری رقمی نزدیک به ۷۴.۷ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند که نسبت به خرداد ۹۹ که این رقم ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که کاهش حدود ۲۳.۹ درصدی را شاهد بوده است.

افزایش سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک‌های تجاری

تا خرداد ۱۴۰۰ میزان سپرده‌های بخش دولتی و وام‌های آنها که بر عهده بانک‌های تجاری بوده است به رقم ۲۶۸.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که نمایانگر رشد ۹۱ درصدی این بخش از تعهدات بانک‌های تجاری به دولت نسبت به خرداد ۹۹ است. چرا که تا خرداد ۹۹ رقم تعهدات مالی بانک‌های تجاری به بخش دولتی چیزی در حدود ۱۴۰.۵ هزار میلیارد ریال بود.

شیب مثبت حساب‌های سرمایه نزد بانک‌های تجاری

در سوی دیگر ماجرا، میزان سرمایه حساب‌های موجود در بانک‌های تجاری که در سال ۹۸، منفی ۱۶۸.۳ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۹، با کاهش چشمگیر به منفی ۱۹ هزار میلیارد ریال رسید در خرداد ۱۴۰۰ با رشد ۳۱۵ درصدی از عدد مثبت ۴۵۸.۵ هزار میلیارد ریال عبور کرد.

افزایش سپرده‌های ارزی نزد بانک‌های تجاری

سپرده‌های ارزی و تعهدات آن نیز در خرداد ۱۴۰۰، رقمی بالغ بر ۱۷۶۰ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است که نسبت به این مقدار در خرداد ۹۹ که حدود ۷۱۵ هزار میلیارد ریال بود، رشدی معادل ۱۴۶ درصد داشته است.

همچنین، سایر بدهی‌های پراکنده بانک‌های تجاری در کل کشور، ۱۸۷۱.۳ هزار میلیارد ریال در خرداد ۱۴۰۰ برآورد شده است که نسبت به خرداد ۹۹ که این مقدار ۱۰۵۵.۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود، با رشد ۷۷.۳ درصدی همراه بوده است.

جمع‌بندی

براساس آمار بانک مرکزی و همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید؛ کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به نسبت اسفند سال ۹۹ با رشد ۳.۵ درصدی و نسبت به خرداد سال ۹۹ با رشد ۶۰ درصدی همراه بوده است.

بدین ترتیب، طبق برآورد گزارش رسمی بانک مرکزی ایران از «کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری» در خردادماه سال ۱۴۰۰ میزان دارایی بانک‌های تجاری در آخرین ماه‌های منتهی به پایان دولت دوزادهم، رقمی نزدیک به  ۱۲۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.