صدور مجوز افزایش سرمایه واسپاری ملت

سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه شرکت واسپاری ملت با نماد ولملت مورد بررسی قرار داد و با توجه به رعایت قوانین و مقررات مجوز افزایش سرمایه ۸۷.۵ درصدی شرکت توسط سازمان صادر گردید.

سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه شرکت واسپاری ملت با نماد ولملت مورد بررسی قرار داد و با توجه به رعایت قوانین و مقررات مجوز افزایش سرمایه ۸۷.۵ درصدی شرکت توسط سازمان صادر گردید.

افزایش سرمایه شرکت واسپاری ملت با نماد ولملت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به رعایت قوانین و مقررات مجوز افزایش سرمایه ۸۷٫۵ درصدی شرکت توسط سازمان صادر گردید.

سرمایه فعلی : ۸۰۰میلیارد ریال
تعداد سهم قابل انتشار: ۷۰۰میلیون سهم
ارزش اسمی هر سهم : ۱۰۰۰ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۷۰۰میایارد ریال
لازم به ذکر است شروع پذیره نویسی حداکثر تا ۶۰روز از تاریخ صدور مجوز امکان پذیر خواهد بود.