شرکت لیزینگ پارسیان اعلام کرد:

عدم موافقت بانک مرکزی با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات

شرکت لیزینگ پارسیان از عدم موافقت بانک مرکزی با افزایش سرمایه 100 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و آغاز اقدامات جهت رفع مشکل خبر داد.

زیرمجموعه بانک پارسیان از عدم موافقت بانک مرکزی با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و آغاز اقدامات جهت رفع مشکل خبر داد.

شرکت لیزینگ پارسیان از عدم موافقت بانک مرکزی با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و آغاز اقدامات جهت رفع مشکل خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد.

براین اساس، امیرحامد رضایی عضو هیات مدیره “ولپارس” پیرو اطلاعیه دوم‌ خرداد با موضوع درخواست افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعلام کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی با افزایش سرمایه از محل منابع اعلامی موافقت نکرد. شرکت جهت رفع مشکل، اقدامات مقتضی را آغاز کرده که در صورت رفع آن مراتب به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

بنابراین گزارش، لیزینگ پارسیان به منظور اصلاح ساختار سرمایه و توسعه عملیات واسپاری، پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی داده بود تا سرمایه فعلی را از ۲۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی برساند.