فرایند افزایش سرمایه بانک آینده اعلام شد

بانک آینده از ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ ها توسط کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری و شرط شروع فرایند افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش بانکداری ایرانی، بانک آینده از ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ ها توسط کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری و شرط شروع فرایند افزایش سرمایه خبر داد.

بانک آینده  از ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ ها توسط کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری و شروع فرایند افزایش سرمایه مشروط به نهایی شدن صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های منتهی به اسفند ۹۸ و ۹۹ خبر داد.

براین اساس، “وآیند” پیرو شایعه منتشره در فضای مجازی مبنی بر ابهام در تکمیل فرآیند افزایش سرمایه اعلام کرد: افزایش سرمایه بانک در مرحله ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ ها توسط کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری است.

ضمناً شروع فرآیند افزایش سرمایه، منوط به نهایی شدن صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سال‌های مالی منتهی به اسفند ۹۸ و ۹۹ بوده که مراتب در تعامل با بانک مرکزی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در حال پیگیری است.