مشاور وزیر در حوزه بانکی معرفی شد

براساس حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابراهیم شیبانی مشاور وزیر در حوزه بانکی شد.

ابراهیم شیبانی براساس حکمی از سوی سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مشاور وزیر در حوزه بانکی شد.

در حکم انتصاب صادر شده از سوی وزیر  امور اقتصادی و دارایی  آمده است:

جناب آقای ابراهیم شیبانی

نظر به تعهد، تخصص، سوابق طولانی و توانمندی های ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان “مشاور وزیر در حوزه بانکی ” منصوب می نمایم.