نقدینگی کشور در آستانه ورود به کانال ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی

براساس داده‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی کشور به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان در مردادماه امسال رسیده است.
براساس داده‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی کشور به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان در مردادماه امسال رسیده است.
بر این اساس سهم پول ۷۸۱ هزار میلیار تومان و سهم شبه پول ۳۱۳۹ هزار میلیارد تومان است.