کسب درآمد ۲۶۵میلیارد تومانی شرکت «به پرداخت ملت» در شهریور ۱۴۰۰

شرکت به پرداخت ملت در شهریور ماه، ۲۶۵میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

شرکت به پرداخت ملت در شهریور ماه، ۲۶۵میلیارد تومان درآمد کسب کرد. این رقم در مقایسه با مرداد ماه و میانگین ۱۲ماه گذشته، به ترتیب پنج درصد و ۱۲درصد افزایش یافته است.

شرکت به پرداخت ملت در شهریور۱۴۰۰، بیش از ۱۵۷میلیارد تومان درآمد از بخش «خدمات شارژ» کسب کرد. این رقم در مقایسه با مرداد ماه و میانگین ۱۲ماه گذشته، به ترتیب با افزایش ۶ و۱۲درصدی همراه شده است.

بعد از «خدمات شارژ»، به پرداخت بخش زیادی از درآمد خود را از بخش «کارمزد تراکنش» کسب کرده است. بطوریکه این مبلغ در مقایسه با ماه گذشته، ۹درصد افزایش پیدا کرده و حدود ۳۵درصد از درآمد کل پرداخت را به خود اختصاص داد است.

پس از آن بخش «پشتیبانی پایانه‌ها» با حدود ۹میلیارد تومان و «تولید نرم افزار» با هفت میلیارد و ۳۷۵میلیون تومان در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

پرداحت