۹میلیون کارتخوان در معرض غیرفعال شدن

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: ۹میلیون کارتخوان در معرض غیرفعال شدن هستند.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: ۹میلیون کارتخوان در معرض غیرفعال شدن هستند.

برزگری، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی درباره وضعیت کارتخوان های ثبت نشده در سامانه مالیاتی توضیح داد: پایان بهمن آخرین مهلت ساماندهی کارتخوان هاست و باید همه کارتخوان ها در سامانه ثبت شوند در غیر این صورت قطع می شوند.

وی افزود: صاحبان ۹ میلیون کارتخوان هنوز برای ثبت اطلاعات در سامانه مودیان مالیاتی اقدامی نکرده اند.

برزگری در پایان خاطرنشان کرد: این ۹میلیون دستگاه کارتخوان باید تا پایان ماه جاری توسط صاحبان آنها در سامانه مودیان مالیاتی ثبت شوند.

لازم به ذکر است اخیرا مهلت ثبت کارتخوان ها در سامانه مالیاتی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تمدید شده بود و طبق اعلام سازمان امور مالیاتی در صورت ثبت نشدن دستگاه های کارتخوان قطع خواهند شد.