ارزش سهام عدالت امروز، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ + جدول

ارزش سهام عدالت امروز 16 بهمن 1400، در مقایسه با روز چهارشنبه (۱۳ بهمن ماه)، ۰.۷درصد افزایش یافت.

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۱۳ بهمن ماه)، ۰.۷درصد افزایش یافت.

 

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۱۵۸هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۹۰۳هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۲۷۱هزار تومان رسید.

ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۹۴هزار تومان رسیده است.