افزایش سرمایه «وحکمت» فقط از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

شرکت بیمه حکمت از اصلاح پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع درخصوص افزایش سرمایه خبر داد.

شرکت بیمه حکمت از اصلاح پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع درخصوص افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، هیات مدیره مبنی بر اصلاح ترکیب افزایش سرمایه به منظور سهولت و تسریع مراحل ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها، مقرر شد سرمایه شرکت از ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۳.۱۱۳.۴۷۵ میلیون ریال، صرفا از محل تجدید ارزیابی دارائی‌ها انجام شود.

افزایش سرمایه