بانک ملت با بیشترین تراکنش بانکی در صدر قرار گرفت

با بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده در تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت طی تیرماه امسال، ۹ بانک‌ بورسی و دولتی در صدر قرار گرفتند.

به گزارش بانکداری ایرانی، با بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده در تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت طی تیرماه امسال، ۹ بانک‌ بورسی و دولتی در صدر قرار گرفتند.

بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در تیرماه حاکی است، بانک ملت با سهم ۴۷/ ۲۰ و ۸۸/ ۱۹درصدی از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را دارد و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.پس از بانک ملت به ترتیب بانک‌های ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، رسالت و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌ها و بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی، سپه، سامان، رفاه و پارسیان بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشتند.

از سوی دیگر، بررسی سهم تعدادی از بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می‌دهد بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی به ترتیب به بانک‌های ملت (۷۳/ ۱۹ درصد)، ملی (۸۶/ ۱۴درصد)، سپه (۷۷/ ۱۰درصد) و صادرات (۲۷/ ۸درصد) تعلق دارد. بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های پارسیان (۱۲/ ۳۱ درصد)، ملت (۶۱/ ۱۶ درصد)، ملی (۰۱/ ۱۵درصد) و سامان (۳۳/ ۷درصد) اختصاص دارد. بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت ( ۶۳/ ۴۶درصد)، آینده (۵۳/ ۲۵درصد)، اقتصاد نوین (۴۲/ ۱۱درصد) و ملی (۵۸/ ۸درصد) تعلق دارد. همچنین بررسی سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می‌دهد بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی به بانک‌های ملت (۱۹/ ۷۶ درصد)، ملی (۷۴/ ۱۳درصد)، صادرات (۶۵/ ۱۱درصد) و سپه (۶۳/ ۹درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت (۲۵/ ۲۰درصد)، ‌سامان (۹۰/ ۱۰درصد)، آینده (۶۷/ ۱۰درصد) و صادرات (۶۷/ ۸درصد) اختصاص ‌یافته است. بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت (۰۵/ ۴۹درصد)، ‌ آینده (۹۵/ ۲۳درصد)، اقتصاد نوین (۷۵/ ۹درصد) و ملی (۵۵/ ۵درصد) تعلق ‌گرفته و این بانک‌ها به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفته‌اند.