تزریق دوز دوم واکسن کرونا به کارکنان و فعالان صنعت بیمه آغاز شد

در ادامه روند پیگیریهای سندیکای بیمه گران ایران تزریق دوز دوم واکسن کرونا به کارکنان و فعالان صنعت بیمه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، با پیگیری های بعمل آمده از سوی سندیکای بیمه گران ایران  ۱۶۵ هزار نفر از کارکنان و فعالان صنعت بیمه جهت دریافت واکسن کرونا  به  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شدند که بیش از ۹۵ درصد از این افراد موفق به دریافت دوز نخست واکسن شده اند.

براساس این گزارش بعد از اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست  واکسیناسیون کارکنان و فعالان صنعت بیمه، مرحله دوم  و تزریق دوز واکسن به مشمولان این طرح از روز شنبه ۲۰ شهریور آغاز شد.

در ادامه روند پیگیریهای سندیکای بیمه گران ایران تزریق دوز دوم واکسن کرونا به کارکنان و فعالان صنعت بیمه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، با پیگیری های بعمل آمده از سوی سندیکای بیمه گران ایران  ۱۶۵ هزار نفر از کارکنان و فعالان صنعت بیمه جهت دریافت واکسن کرونا  به  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شدند که بیش از ۹۵ درصد از این افراد موفق به دریافت دوز نخست واکسن شده اند.

براساس این گزارش بعد از اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست  واکسیناسیون کارکنان و فعالان صنعت بیمه، مرحله دوم  و تزریق دوز واکسن به مشمولان این طرح از روز شنبه ۲۰ شهریور آغاز شد.